AVÍS LEGAL

Introducció

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI-CE), la Fundació Mallorca Literària informa que és titular del lloc web. D’acord amb el que estableix l’article 10 d’aquesta Llei, la Fundació Mallorca Literària informa de les dades següents:

  • RAÓ SOCIAL: Fundació Mallorca Literària
  • NIF: G07928930
  • DOMINI: www.mallorcaliteraria.cat
  • ADREÇA POSTAL:C. de Bonaire, 25, 07350, Binissalem (Illes Balears)
  • ADREÇA ELECTRÒNICA:info@mallorcaliteraria.cat
  • TELÈFON: 971 886 014

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, l’accés i l’ús del lloc web de la Fundació Mallorca Literària confereix la condició d’usuari.

El lloc web de la Fundació Mallorca Literària proporciona gran diversitat d’informació, de serveis i de dades. L’usuari assumeix la responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estén a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis proporcionats per la Fundació Mallorca Literària per a l’accés a certs continguts o serveis del web.
  • L’ús de la informació, dels serveis i de les dades ofertes per la Fundació Mallorca Literària contràriament al que es disposa a les condicions presents, la llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del propi funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

La Fundació Mallorca Literària no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu web, sempre que no tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació a què remet o que recomana és il·lícita o lesiona béns o drets d’un tercer susceptibles d’indemnització o, en cas de tenir-ne, actuï amb diligència per suprimir o inhabilitar l’enllaç corresponent.

S’entén que la Fundació Mallorca Literària té el coneixement efectiu al qual es fa referència al paràgraf anterior quan un organisme competent hagi declarat la il·licitud de les dades, tot ordenant-ne la retirada o que se n’impossibiliti l’accés, o bé s’hagi declarat l’existència de la lesió i la Fundació Mallorca Literària conegués la resolució corresponent, sense perjudici dels procediments de detecció i retirada de continguts que la Fundació Mallorca Literària apliqui en virtut d’acords voluntaris i d’altres mitjans de coneixement efectiu que es puguin establir.

La Fundació Mallorca Literària declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que puguin derivar de la navegació per aquest lloc. En conseqüència, la Fundació Mallorca Literària no es fa responsable, en cap cas, dels danys eventuals que, per la navegació per Internet, pugui patir l’usuari. Així mateix, tampoc garanteix la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs web aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir mitjançant enllaços.

Modificacions

La Fundació Mallorca Literària es reserva el dret a fer les modificacions que consideri oportunes, sense previ avís, en el contingut del seu lloc web, tant pel que fa referència als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús d’aquest, o en les condicions generals de contractació. Els canvis als quals fa referència aquest apartat no afecten les contractacions realitzades en data anterior a la de publicació dels mateixos.

Aquestes modificacions poden fer-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i són d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que siguin modificades de manera vàlida.

Indicació de preus

En cas que es mostrin preus de productes i/o serveis, els indicats en pantalla seran els vigents en cada moment. Els preus seran indicats en euros i tindran incorporat l’impost sobre el valor afegit (IVA). En cas que no s’incorpori l’IVA al preu, s’ha d’indicar de manera expressa i s’ha de permetre a l’usuari visualitzar el preu final complet.

Així mateix, si fos aplicable qualsevol altre impost, s’indicaria, incloent, en cas que sigui oportú, l’import dels increments o descomptes que siguin d’aplicació a l’oferta, així com les despeses addicionals que puguin repercutir en el consumidor o usuari.

Propietat intel·lectual i industrial

La Fundació Mallorca Literària, per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del seu lloc web, així com dels elements que conté (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al funcionament, accés i ús, etc.). Serien, consegüentment, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, essent-hi aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o de part dels continguts d’aquest lloc web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de la Fundació Mallorca Literària.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de la Fundació Mallorca Literària. Podria visualitzar els elements del portal i, fins i tot, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusiva, per a ús personal i privat. L’usuari hauria d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat instal·lat als llocs web de la Fundació Mallorca Literària.

Certificat SSL (secure sockets layer)

El certificat SSL proporciona l’autenticació, privacitat i seguretat de la informació entre la Fundació Mallorca Literària i l’usuari.

La Fundació Mallorca Literària disposa d’un certificat de seguretat que el certificat SSL empra per fer connexions segures.

En aquest procés s’estableixen paràmetres diversos per fer la connexió de forma segura, que s’estableix mitjançant l’ús de claus preestablertes, la codificació i descodificació de totes les dades enviades fins que la connexió es tanqui.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

Si l’usuari desitja presentar una reclamació, ha de posar-se en contacte amb la Fundació Mallorca Literària per correu electrònic a l’adreça administracio@mallorcaliteraria.cat. Així mateix, la Fundació Mallorca Literària disposa de fulls de reclamació oficials a disposició dels consumidors i usuaris.

La Fundació Mallorca Literària es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per l’ús indegut del seu lloc web i dels seus continguts, o per l’incompliment d’aquestes condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. En cas de sorgiment de qualsevol controvèrsia, les parts poden sotmetre els conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària, complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. La Fundació Mallorca Literària té el domicili a les Illes Balears, Espanya.

Els contractes celebrats per via electrònica en els quals intervengui com a part un consumidor, s’entendran celebrats al lloc on l’usuari tengui la residència habitual.

Els contractes electrònics entre empresaris o professionals, en defecte de pacte entre les parts, s’entendran celebrats al lloc on estigui establert el prestador de serveis.

Resolució de litigis en línia segons el que estableix l’art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013: la Comissió Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línia, que es troba disponible en l’enllaç següent:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 19 de març de 2024