POLÍTICA DE PRIVACITAT

Dades del propietari del web:

 • RAÓ SOCIAL: Fundació Mallorca Literària
 • NIF: G07928930
 • DOMINI: www.mallorcaliteraria.cat
 • ADREÇA POSTAL: C. de Bonaire, 25, 07350, Binissalem (Illes Balears)
 • ADREÇA ELECTRÒNICA: administracio@mallorcaliteraria.cat
 • TELÈFON: 971 886 014

Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, us informam que les vostres dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de la Fundació Mallorca Literària, amb NIF G07928930 i domicili social al carrer de Bonaire, 25, 07350 de Binissalem (Illes Balears), i que a continuació se’n relacionen les finalitats, els terminis de conservació i les bases legitimadores.

TRACTAMENTS REALITZATS

 • Registre dels usuaris
  • Finalitat: captació, registre i tractament de dades per poder registrar-se com a usuari.
  • Termini de conservació: mentre es mantengui el consentiment prestat, excepte obligació legal.
  • Base legítima: el consentiment de l’interessat.
  • Tipologia de dades: dades bàsiques: nom i llinatges, telèfon, NIF, adreça postal, adreça electrònica.
 • Gestió del formulari web
  • Finalitat: atendre les vostres consultes i/o sol·licituds
  • Termini de conservació: mentre es mantengui el consentiment prestat.
  • Base legítima: el consentiment de l’interessat.
  • Tipologia de dades: des bàsiques: nom i llinatges, adreça electrònica, adreça IP
 • Gestió de compra de productes en línia
  • Finalitat: captació, registre i tractament de dades per poder gestionar el pagament i l’enviament dels productes.
  • Termini de conservació: 5 anys en compliment de la Llei tributària i 10 anys la documentació fiscal en compliment de la LO 7/2012.
  • Base legítima: el compliment d’una llei.
  • Tipologia de dades: dades bàsiques: nom i llinatges, adreça postal, adreça electrònica, signatura, dades econòmiques o d’assegurances
  • Cessions: les vostres dades seran comunicades en cas de necessitat a l’Agència Tributària, bancs, caixes i organismes i/o administració pública amb competència en la matèria, amb la finalitat de complir amb les obligacions tributàries i fiscals establertes en la normativa aplicable. A més, s’informa que la base legitimadora de la cessió és el cumpliment d’una llei
 • Gestió d’usuaris web
  • Finalitat: captació, registre i tractament de dades de l’usuari.
  • Termini de conservació: mentre es mantengui el consentiment prestat, excepte obligació legal.
  • Base legítima: el consentiment de l’interessat.
  • Tipologia de dades: dades bàsiques: nom i llinatges, adreça electrònica
 • Instal·lació de galetes
  • Finalitat: gestió i instal·lació de les galetes.
  • Termini de conservació: mentre es mantengui el consentiment prestat.
  • Base legítima: el consentiment de l’interessat.
  • Tipologia de dades: dades bàsiques: adreça electrònica, adreça IP.
 • Butlletí d’informació
  • Finalitat: gestió de la subscripció al butlletí d’informació, per fer els enviaments corresponents.
  • Termini de conservació: mentre es mantengui el consentiment prestat.
  • Base legítima: el consentiment de l’interessat.
  • Tipologia de dades: dades bàsiques: nom i llinatges, adreça postal, adreça electrònica, edat.

Drets dels interessats

La Fundació Mallorca Literària informa els usuaris que podran exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat, oposició al tractament de les dades de caràcter personal i el dret a no ser objecte de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, davant el responsable del tractament, així com la retirada del consentiment prestat.

 • Dret d’accés: és el dret de l’usuari a obtenir confirmació sobre si s’estan tractant les seves dades i, en aquest cas, les dades personals concretes que són tractades i la informació legal del tractament (finalitats, base legitimadora, terminis de conservació, cessions, origen de les dades, etc.).
 • Dret de rectificació: és el dret de l’afectat a què es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. En relació al lloc web, només es podrà satisfer en relació a la informació que es trobi sota control del lloc web, per exemple, eliminar comentaris publicats en la pròpia pàgina, imatges o continguts web on hi constin dades de caràcter personal de l’usuari.
 • Dret a la limitació de tractament: és el dret a limitar els fins del tractament previstos de forma original per part del responsable del tractament en determinats supòsits.
 • Dret de supressió: és el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que es preveu en el propi RGPD (llibertat d’expressió i informació, obligacions de conservació, formulació, exercici o defensa de reclamacions, etc.).
 • Dret a la portabilitat: és el dret a rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable quan el tractament està basat en el consentiment o en l’execució d’un contracte i s’efectuï per mitjans automatitzats.
 • Dret d’oposició: és el dret de l’usuari a què no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se’n cessi el tractament per part del lloc web quan el tractament es basi en l’interès legítim o l’interès públic o quan es tracti de tractaments de màrqueting directe.
 • Dret a no ser objecte de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils: quan el tractament no és necessari per a la celebració o l’execució d’un contracte, ni està autoritzada pel dret de la Unió Europea o dels estats membres, ni es basa en el consentiment, té dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics o l’afecti significativament de manera similar.
 • Dret a retirar el consentiment: per a qualsevol tractament basat en el consentiment, l’usuari té dret a retirar-lo, en qualsevol moment i de manera gratuïta.

Per exercir qualsevol dels drets en matèria de protecció de dades descrits anteriorment, heu de seguir les indicacions següents:

 • Presentació d’un escrit a l’adreça carrer de Bonaire, 25, 07350, Binissalem (Illes Balears) a l’atenció de la Fundació Mallorca Literària, o bé a través de l’adreça electrònica administracio@mallorcaliteraria.cat.
 • L’escrit remès per part del titular de les dades personals (interessat) que sol·liciti l’exercici de drets ha de tenir en compte que:
  • Ha d’identificar-se fefaentment i, en el cas que concorrin dubtes sobre la identitat del sol·licitant, ha d’esmenar la petició (per exemple, amb més informació com el número de DNI, el document d’identitat, l’adreça electrònica que va aportar, etc.).
  • Pot fer la sol·licitud el representant, legal o voluntari, quan estigui degudament identificat i autoritzat pel titular de les dades (mitjançant una autorització expressa del titular per exercir els drets personalíssims regulats en la normativa en matèria de protecció de dades personals).
  • Petició en què es concreta la sol·licitud (dret o drets que es pretenen exercir). Si no fa referència a un tractament concret, es facilitarà resposta a l’interessat en relació amb tots els tractaments que afectin els seus drets de caràcter personal. Si sol·licita informació d’un tractament en concret, només rebran la informació en relació amb el tractament sol·licitat. Si ho sol·licita per telèfon, s’indicarà a l’interessat que ho faci per escrit i se l’informarà de com ho pot fer i l’adreça a la qual ho ha d’enviar. Mai no se li donarà informació per telèfon.
  • Adreça postal o electrònica a efectes de notificacions.
  • Documents acreditatius de la petició que formula, en cas que siguin necessaris.
  • La persona sol·licitant ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

Per últim, us informam que teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que tingueu coneixement o considereu que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

La Fundació Mallorca Literària es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d’acord amb el nivell de riscos que acompanyin els tractaments fets per aquestes i indicats en l’apartat de termes i condicions d’ús, de forma que en garanteixin la integritat, confidencialitat i disponibilitat.

Última actualització: 19 de març de 2024