L’ENTITAT

La Fundació Mallorca Literària és una fundació cultural depenent del Departament de Cultura del Consell de Mallorca. Té encarregada la gestió i promoció del patrimoni literari a Mallorca. Gestiona tres espais dedicats a escriptors a Mallorca: la Casa Llorenç Villalonga. Museu literari a Binissalem; a Sant Joan, el Museu de la paraula - Casa Rafel Ginard; i la futura Casa Blai Bonet, encara en projecte, a Santanyí. És l'entitat impulsora de nombrosos projectes divulgatius, com el Cançoner de Mallorca, Poeteca, WoW Mallorca, Walking on Words, Illa dels Tresors, Llegir i la Lluna en Vers o el Festival de Poesia de la Mediterrània, entre d’altres.

L’entitat va ser constituïda l’any 1999, per gestionar la Casa Museu Llorenç Villalonga. L’any 2006 se’n varen modificar la denominació i estatuts per encabir dins de les seves competències de gestió les cases museu Pare Ginard i Blai Bonet. Totes tres cases són propietat del Consell de Mallorca, que en té cedit l’ús de fruït a la Fundació per a la gestió com a patrimoni al servei de la divulgació literària

La Fundació és una entitat sense ànim de lucre, que es regeix pel document fundacional, pels seus Estatuts, per les normes de règim intern que dicti el Patronat i per la legislació que li sigui d’aplicació, en especial per la Llei Estatal 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions; pel RD 1337/2005, d’11 de novembre; i pel Decret de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears 45/1998, de 14 d’abril.

OBJECTIUS

La dotació de la Fundació és exclusivament aportada pel Consell de Mallorca, i ve afecta a les següents finalitats fundacionals, desglossades en els seus Estatuts:

  1. Promoure el foment de l’estudi i la difusió de l’obra i la personalitat literària dels tres escriptors mallorquins: Llorenç Villalonga, Rafel Ginard i Blai Bonet.
  2. Conservar i mantenir en estat de visita i consulta les instal·lacions museogràfiques i els fons documentals i bibliogràfics.
  3. Impulsar l’estudi científic i la difusió del patrimoni literari i cultural de Mallorca i, més secundàriament, el coneixement del fet literari i cultural en general.
  4. Ampliar, en la mesura que sigui possible, el fons museogràfic, documental i bibliogràfic de les tres Cases Museu, ubicades als pobles de Binissalem, Sant Joan i Santanyí (Mallorca).

ÒRGANS DE GOVERN

El principal òrgan de govern de la Fundació és el seu Patronat. Correspon al Patronat complir els objectius fundacionals i administrar amb diligència els béns i els drets integrants del patrimoni de la Fundació. El Patronat de la Fundació està integrat per membres del Consell de Mallorca, com a institució fundadora, i dels membres adherits: Universitat de les Illes Balears i Ajuntaments de Binissalem, Sant Joan i Santanyí. També hi té representació, amb veu i vot, la Comissió Assessora.

Altres òrgans de govern de la Fundació són la Comissió Executiva i Comissió Assessora, ambdues designades pel Patronat de la Fundació.

La Comissió Executiva, creada per facilitar la realització dels objectius fundacionals i agilitar el funcionament de la Fundació, està integrada per 4 membres del Patronat i és assistida pel secretari.

La Comissió Assessora té la funció de definir les necessitats i el treball científic per desenvolupar des de les cases museu i, si s’escau, dirigir-ne i coordinar-ne el desenvolupament. Té caràcter informatiu i consultiu. Actualment està integrada per 16 membres, designats pel Patronat (si bé un d’aquests ha d’ésser designat per la Universitat de les Illes Balears). La Direcció és vocal nat d’aquesta comissió.

COMPOSICIÓ DEL PATRONAT

PRESIDENTA

ISABEL MARIA BUSQUETS HIDALGO
(sense suplent designada)

VICEPRESIDÈNCIA PRIMERA

MARIA PASTOR GELABERT
(sense suplent designada)

VICEPRESIDÈNCIA SEGONA

En representació de la Universitat de les Illes Balears
JOANA MARIA SEGUÍ ROTGER
Suplent: MARGALIDA PONS JAUME

VICEPRESIDÈNCIA TERCERA

En representació de l’Ajuntament de Binissalem
JUAN VÍCTOR MARTÍ VALLÉS
Suplent: GABRIEL NADAL FULLANA

VOCALS

En representació del Consell de Mallorca

Grup de consellers del Partit Popular
ANTÒNIA ROCA BELLINFANTE
Suplent: CATALINA CIRER ADROVER

Grup de consellers del Grup Socialista
JAUME TORTELLA CÀNAVES
Suplent: JAVIER DE JUAN MARTÍN

Grup de consellers de Més per Mallorca
GUILLEM BALBOA BUIKA
Suplent: JOAN LLODRÀ GAYÀ

Grup de consellers de Podem Mallorca
MAGDALENA GELABERT HORRACH
Suplent: AURORA RIBOT LACOSTA

Grup de consellers d’El Pi – Proposta per les Illes Balears
FRANCISCA MORA VENY
Suplent: ANTONI AMENGUAL PERELLÓ

Grup de consellers del Grup Ciudadanos – Partido de la Ciudadanía
MARGALIDA ISABEL ROIG CATANY
Suplent: OSVALDO CIFRE BORDOY

Grup de consellers de VOX
MARIA CRISTINA MACÍAS JAUME
Suplent: PEDRO BESTARD MARTÍNEZ

En representació de l’Ajuntament de Santanyí RICARDA VICENS SCHULHE
Suplent: DAMIÀ RIGO BARCELÓ

En representació de l’Ajuntament de Sant Joan JOSÉ BAUZÀ FONTIRROIG
Suplent: FRANCESC MESTRE ESTELRICH

En representació de la Comissió Assessora ANDREU RAMIS PUIGGRÒS
Suplent: MERCÈ PICORNELL BELENGUER

CATERINA VALRIU LLINÀS
Suplent: EDUARD MOYÀ ANTÓN

AMB VEU, SENSE VOT

Secretari
ANTONIO BAENA MARTÍNEZ

Directora Gerent
CARME CASTELLS VALDIVIELSO

COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ASSESSORA

PRESIDÈNCIA

ISABEL MARIA BUSQUETS HIDALGO

VOCALIES

JOAN MAS I VIVES
MARGALIDA PONS I JAUME
ANDREU RAMIS PUIGGRÒS
MIQUEL SBERT GARAU
JAUME GUISCAFRÈ DANÚS
CATERINA VALRIU LLINÀS
SEBASTIÀ ALZAMORA MARTÍN
MARIA DEL MAR VANRELL
DAMIÀ PONS I PONS
MERCÈ PICORNELL BELENGUER
EDUARD MOYÀ ANTÓN
JESÚS REVELLES ESQUIROL
GABRIEL JANER MANILA
ANTONI VIDAL FERRANDO
CLIMENT PICORNELL BAUZÀ
JOSEP A. GRIMALT GOMILA
CARME CASTELLS VALDIVIELSO

EQUIP HUMÀ

L’equip de la Fundació Mallorca Literària està actualment format per 8 persones, que cobreixen 8 de les 9 places definides en la RLT (Relació de Llocs de Treball) de l’entitat, segons actualització aprovada pel Patronat el desembre de l’any 2019.

L’organigrama de l’equip de gestió és aquest: