Perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència a la contractació de la fundació i d'acord amb l'article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de la fundació, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicació

Les licitacions i adjudicacions de la Fundació Mallorca Literària romandran publicades a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Les podreu trobar a l’enllaç: https://contrataciondelestado.es/

Per a més informació, podeu enviar-nos un correu a la següent adreça: administracio@mallorcaliteraria.cat

Expedient de contractació

(ACTUALMENT NO HI HA CAP EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ ACTIU)