Perfil del contractant

Amb l'objectiu de dotar de major publicitat i transparència a la contractació de la fundació i d'acord amb l'article 63 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, s'introdueix aquesta secció on es facilita l'accés a la informació necessària relativa a qualsevol licitació de la fundació, inclosos plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques, terminis de presentació d'ofertes, relació de contractes en fase de licitació o adjudicació

Les licitacions i adjudicacions de la Fundació Mallorca Literària romandran publicades a la Plataforma de Contractació del Sector Públic. Les podreu trobar a l’enllaç: https://contrataciondelestado.es/

Per a més informació, podeu enviar-nos un correu a la següent adreça: administracio@mallorcaliteraria.cat

Expedient de contractació

001/2022

SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA (il·luminació, audiovisuals, maquinària, i càrrega i descàrrega) de les activitats organitzades per la Fundació Mallorca Literària

Procediment

Obert simplificat

Estat

Resolt - Desert

Pressupost base licitació

34.650,00 €

Pressupost total licitació

41.926,50 €

Expedient de contractació

002/2022

SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA (il·luminació, audiovisuals, maquinària, i càrrega i descàrrega) de les activitats organitzades per la Fundació Mallorca Literària

Procediment

Obert

Estat

Resolt - Adjudicat

Pressupost base licitació

34.650,00 €

Pressupost total licitació

41.926,50 €