L’AUTOR

Rafel Ginard

Oralitat

BIOGRAFIA

ELS ANYS D’INFANTESA (1899-1912)

Rafel Ginard i Bauçà neix dia 27 de juliol de 1899 a Sant Joan de Sineu, a la casa 1 del carrer de Socies. De pares pagesos, el nucli familiar, amb la seva manera de viure humil, va ésser l’origen de l’afecció posterior de recollir les cançons populars mallorquines. Així ho explica al llibre El cançoner Popular de Mallorca, on també recorda que va començar a aprendre cançons precisament en col·laborar amb els pares en les feines del camp. Així, del pare va aprendre sobretot cançons de treball, mentre que la mare li ensenyà les oracions populars. De l’hostilitat de l’ambient infantil del poble derivaran nombroses reflexions pedagògiques que caracteritzen el pensament de Rafel Ginard, com la de la necessitat de tractar els nins amb delicadesa, d’envoltar-los de cultura i de sensibilitat, el rebuig dels càstigs físics i de les humiliacions, l’eficàcia de la persuasió en la correcció de la conducta, la necessitat d’eradicar la violència dels jocs i de l’ensenyament. L’antimilitarisme sembla ésser una de les conseqüències de l’aversió que sent per l’ambient viscut a la infantesa i per la formació rebuda, potser juntament amb la lectura de Tolstoi. El 12 de febrer de 1913, quan encara no ha complert els catorze anys, Rafel Ginard i Bauçà marxa a la vila d’Artà per començar estudis eclesiàstics al convent dels PP. Franciscans.

ELS ANYS D’ESTUDIANT (1913-1922)

Artà és el lloc on Rafel Ginard descobreix el paisatge i la força que li transmet. També és el moment del descobriment de les tradicions folklòriques, com ho desmostra el fet que cap al 15 anys començà a recopilar frases i expressions populars que una primera plagueta que entorn al 1915 ja era plena. La primera cançó popular que recull durant aquests anys és “La cançó de les veritats”, que li dona a conèixer un home de Sineu. En els anys de seminarista llegeix els escriptors mallorquins i catalans i s’amara de l’estil i de l’esperit poètic dels autors de l’Escola Mallorquina, d’entre els quals sent admiració i preferència per Llorenç Riber.

LES PRIMERES OBRES: ELS CROQUIS ARTANENCS (1923-1930)

A partir de 1924 comença a col·laborar en el Diccionari Alcover-Moll, tasca que haurà d’abandonar per mor de la seva incorporació al convent d’Artà com a prior. El seu primer llibre és el titulat Els Croquis artanencs, sorgit el 1929 arran de les col·laboracions de Rafel Ginard al Llevant i consisteix en un conjunt de proses centrades en tema del poble i paisatges artanencs. L’any 1930 presenta al Jocs Florals de Barcelona un conjunt de 6 poemes Ramell de sonets, pel qual rep el premi Extraordinari. Aquests poemes representen l’inici de l’adscripció paisatgística de la poesia de Rafel Ginard. Els Croquis reflecteixen una barreja genèrica pròpia de la prosa noucentista i combinen la descripció, el folklore, la narració, l’article històric i la prosa poètica. Segons Jaume Guiscafré hi ha tres elements que donen unitat i coherència als articles de Croquis artanencs: el títol, la temàtica circumscrita al terme d’Artà i als seus habitants, i l’actitud idealitzadora amb què Ginard els presenta. L’actitud davant el tema rural és diferent a aquella que per exemple havia mantingut Salvador Galmés amb els seus relats tràgics però la idealització no arriba als extrems que trobarem a La minyonia d’un infant orat (1935) de Llorenç Riber.

Altra vessant de la seva obra és el dels articles de temàtica religiosa publicats a El Heraldo de Cristo a partir de 1920.

ANYS DE CRISI (1930-1936)

La poesia de Ginard durant aquests anys s’inclina cap al paisatgisme. En els Jocs Florals de Barcelona de 1930 rep premi per l’aplec Ramells de sonets. Dos anys més tard rep el segon accèssit a la Flor Natural dels mateixos Jocs pel poema Torrent saltador. Un dels poemes més autènticament religiosos és el titulat Soliloqui de Primera Comunió amb el que guanya el premi Viola d’or i argent als Jocs florals de Mallorca l’any 1935. Mentrestant continua publicant articles a El Heraldo de Cristo sota el pseudònim de Blanquerna i abandona el projecte dels Croquis artanencs. En aquests anys s’inicia la relació epistolar de Rafel Ginard amb Miquel Ferrà, que es mantindrà durant molts d’anys; Ferrà esdevé el seu confident en matèria literària.

L’any 1930, Rafel Ginard viatja a Itàlia. Coneixem les impressions d’aquest primer viatge a Itàlia en motiu de la canonització de Santa Catalina Thomàs, gràcies a un detallat dietari personal. Rafel Ginard llegeix la conferència “Santa Catalina Thomàs i Mallorca” el 21 de juny a la Casa d’Espanya. Roman a Roma durant dos mesos en els quals la sensació de llibertat que fins ara no havia sentit i un ambient poc propici per a la creació artística i per al treball intel·lectual a Mallorca és un tema que l’obsessiona. A Roma s’adona de les diferències entre la societat mallorquina i la italiana.

L’any 1932 comença a Artà la redacció d’un llibre en què pretén plasmar la seva infantesa. L’any 1966 el revisarà i titularà De com era infant, però no serà publicat fins el 2007. De com era infant té un interès biogràfic i també documental ja que reflecteix la quotidianitat d’un poble rural de principis del segle XX.

LA GUERRA CIVIL (1936-1939)

L’inici de la guerra coincideix amb el moment en què el P. Ginard és el prior del convent d’Artà, càrrec que ocuparà fins l’octubre de 1937. De cara a les festes de Sant Antoni de 1937 començà a prendre notes per elaborar l’Argument, anotacions que comencen el 12 de gener i arriben fins el 31 de juliol, per la qual cosa són d’un notable interès per conèixer la reacció de Ginard en produir-se l’alçament militar. L’octubre de 1937 deixa Artà per instal·lar-se al convent de Palma, on residirà fins el 1943. El curs de la guerra accentua la seva consideració negativa de l’ésser humà, del militarisme i de la violència. Però sobretot l’actitud del bàndol franquista envers la llengua catalana el distancia cada vegada més del nou poder instaurat. Sota el títol de Novell Llibre d’Amic i Amat, Ginard compon un llibre de meditacions, que sobretot abasten aspectes morals, religiosos i psicològics, redactat entre el 12 de novembre de 1935 i el 2 d’octubre de 1937.

A partir del seu trasllat a Palma el 1937 i després, des de 1943, quan s’instal·la a Llucmajor, Ginard s’interessa molt especialment per Ramon Llull i emprèn una important tasca de divulgació de la figura i obra lul·lística.

Durant la Guerra Civil Rafel Ginard publica alguns poemes amb el paisatge com a font d’inspiració. Entre el gener i el juny de 1937 publica a El Heraldo de Cristo una sèrie de cinc poemes sota el títol general de Ritmes artanencs, signant amb el pseudònim de Blanquerna.

Al final de la Guerra civil inaugura una nova secció a El Heraldo de Cristo titulada “Ensalada mallorquina” i signada amb un nou pseudònim En Tià de Sa Real. Aquests articles estan escrits en un llenguatge popular i dialectal i són constituïts majoritàriament per diàlegs.

ELS ANYS DE CLANDESTINITAT (1940-1949)

El mes d’agost de 1943 es trasllada des de Palma al convent de Sant Bonaventura de Llucmajor. Són anys en què freqüenta l’amistat de Miquel Ferrà i en els què col·labora amb el grup santjoaner de la revista Documenta, que es proposava la recuperació de documents antics per tal d’emprendre l’elaboració de la història del municipi. Ginard és durant aquests anys un dels religiosos més destacats en la defensa de la nostra identitat lingüística i cultural.

L’any 1941 participa en un àlbum dedicat al mestre Lluís Millet, commemoratiu del Cinquantenari de l’Orfeó, en el qual per part de Mallorca també prenen part Miquel Ferrà, Maria Antònia Salvà, Joan Pons i Marquès i Mn. Josep Cerdà.

Entre 1941 i 1948 participa a les tertúlies clandestines que s’organitzaren a casa dels germans Marià i Mercè Massot.

El 1945 col·labora amb dos poemes sota el títol De l’agre de Sant Joan en el volum col·lectiu Amistati, en recordança al P. Miquel Batllori. També treu dos poemes a la Corona poètica edició de 1945 en motiu del Tercer Centenari de l’Elecció de Sant Marc Evangelista com a patró de Sineu. L’any 1947 participa a les tertúlies a casa del poeta solleric Guillem Colom, en les que es prepararen les activitats que s’havien de celebrar a Mallorca per commemorar l’Entronització de la Verge de Montserrat, i assisteix a les vetllades literàries organitzades per Mn. Francesc Sureda i Blanes i col·labora en l’edició clandestina dels fulls titulats Confidencials.

El juliol de 1947 aconsegueix la Flor de Natural a la Festa de la Poesia de Manacor amb un dels seus poemes més originals, Hípica.

Els anys quaranta també es caracteritzen per una gran activitat en el terreny del lul·lisme, la majoria d’escrits publicats sobre Ramon Llull tenen un caràcter divulgatiu.

TEMPS DE “SUBVERSIÓ” (1950-1959)

L’any 1950 va col·laborar en les activitats del Secretariat de Propaganda del Diccionari Català-Valencià-Balear.

Els anys cinquanta són anys de redacció de sermons i corones poètiques, conferències, actes d’homenatge diversos i un segon viatge a Roma. La predicació de sermons per diversos pobles foren per Rafel Ginard una ocasió immillorable per recollir cançons populars mallorquines.

El març de 1950 Rafel Ginard rep una ajuda econòmica de l’Ajuntament de Sant Joan per l’elaboració del Cançoner Popular de Mallorca, i comença així la gran tasca de Ginard.

El 1955 rep el premi “Josep Massot i Palmés de l’Institut d’Estudis Catalans per una part del futur Cançoner. I tres anys més tard rep el premi Ciutat de Palma de folklore per un aplec de cançons populars.

Entre els mesos de desembre de 1955 i agost de 1956 redacta entre Llucmajor i Cura, la primera versió d’una hagiografia de Sant Antoni Abat i la versió definitiva del pròleg i del primer capítol.

Durant els anys 50 escriu el Diari (1954-1957), que ofereix un interès múltiple per conèixer el pensament de Rafel Ginard a la postguerra, on es reflecteixen crítiques al poder polític però també a l’eclesiàstic. Pel Diari comprovam que Ginard mostra una visió força negativa de la vida, de l’ésser humà i de les relacions entre les persones.

L’octubre de 1957 torna al convent d’Artà, lloc on residirà fins a la mort.

El 19 de juliol rep el tercer premi de poesia del Certamen Literari Fra Juníper Serra, convocat per l’associació Amigos de Fray Junípero Serra de Petra, pel poema El diví sembrador.

L’APARICIÓ D’UNA NOVA ESTÈTICA (1950-1959)

En els anys 50, una nova generació d’escriptors irromp en l’escenari literari insular. La publicació de l’antologia Els poetes insulars de postguerra (1951) és el signe de l’aparició del grup, del qual formen part Blai Bonet, Jaume Vidal Alcover, Josep M. Llompart, Llorenç Moyà, Cèlia Vinyes, Miquel Dolç, Bernat Vidal i Tomàs... Ginard aleshores ja té amb cinquanta-dos anys i encara només ha publicat un sol llibre, els Croquis artanencs. No obstant les diferències estètiques i d’edat, mantindrà una bona amistat amb alguns d’aquests escriptors, sobretot amb Bernat Vidal i Tomàs i amb Josep M. Llompart.

ELS INICIS DEL CANÇONER POPULAR DE MALLORCA (1960-1965)

El mes de gener de 1960 apareix a Artà la revista mensual Bellpuig. Fins el febrer de 1965 hi reprèn una nova sèrie dels Croquis artanencs, continuació de la que entre 1926 i 1932 havia tret al Llevant. Una altra aportació al Bellpuig és una secció en castellà titulada “Conozca lo nuestro” amb un marcat caràcter etnològic, folklòric i paisatgístic. A més, sota el pseudònim d’En Tià de Sa Real treu entre l’abril de 1961 i el novembre de 1963 la secció “De l’agre de la terra”. I entre el gener de 1962 i el de 1964 treu la secció “Silueta del mes”. L’any 1960 publica a la Biblioteca “Les Illes d’Or” de l’Editorial Moll, el llibre titulat El Cançoner Popular de Mallorca. En realitat l’assaig és un extens pròleg que havia escrit per tal d’encapçalar l’edició del Cançoner, però Francesc de Borja Moll va trobar més adient publicar-lo com un assaig independent.

L’any 1965 rep un premi a Pollença en un certamen en homenatge a Ramon Picó i Campamar pel seu poema Estiueg.

El 28 de desembre de 1963 Francesc de Borja Moll escriu a Rafel Ginard comunicant-li oficialment que és a punt d’iniciar una nova col·lecció, “Els treballs i els dies” i que el volum tercer i els següents podrien esser dedicats a la publicació del Cançoner Popular de Mallorca.

DARRERS ANYS I APARICIÓ DEL CANÇONER POPULAR DE MALLORCA (1966-1976)

Pel Nadal de l’any 1966 apareix la primera edició del primer volum del Cançoner.

El gener de 1967 rep un Premi Especial dins el marc dels Premis Ciutat de Palma pel Cançoner Popular de Mallorca. El segon volum del Cançoner apareixerà el 1967, i a partir d’aquí s’incrementa l’obsessió de l’autor per acabar l’obra. De cada vegada més, és conscient que no podrà finalitzar la publicació del Cançoner Popular de Mallorca sense l’ajuda de Francesc de Borja Moll. L’aparició dels volums tercer i quart patirà un retard molt considerable, tot i que l’any 1975, finalment, apareix el darrer tom del Cançoner.

Durant aquests anys de preparació i edició del Cançoner, Rafel Ginard escriu molts pocs articles i la seva participació en actes diversos és molt limitada. Els treballs que, a més del Cançoner, duu a terme en aquests anys responen exclusivament a les inquietuds culturals i a motivacions personals.

L’any 1974 es compleixen les noces d’or sacerdotals del P. Ginard. El dia 28 de març d’aquest any l’Ajuntament d’Artà el proclama Fill Adoptiu de la vila i el 17 de novembre, també del mateix any, el poble de Sant Joan li dedica un carrer i el proclama Fill Predilecte.

Rafel Ginard mor el dia 15 d’octubre de 1976 al convent d’Artà.

Font: Pere Rosselló Bover, Els camins de la cançó: Vida i obra del P. Rafel Ginard Bauçà (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1999).

OBRA

Llibres

 • Croquis artanencs. 1929
 • A la Mare de Déu de Sant Salvador d’Artà, 1941
 • El cançoner popular de Mallorca. 1960
 • Cançoner popular de Mallorca, VOL 1. 1966
 • Cançoner popular de Mallorca, VOL 2. 1967
 • Cançoner popular de Mallorca, VOL 3. 1970
 • Cançoner popular de Mallorca, VOL 4. 1975
 • Obra poètica, 1995
 • Croquis artanencs. 1996
 • Sant Antoni abat, 2003
 • Binialgorfa, la tebaida artanenca: històries i contarelles. 2005

Altra obra de creació

Pròlegs, parlaments i parts de llibres

“Pròleg” a L’església de Sineu . Palma: [s.n.], 1944

 • Parlament final” a Corona poètica (29 junio 1645-29 junio 1945. Tercer centenario de la elección de San Marcos Evangelista para Patrono de Sineu. Palma: [s.n.], 1945
 • “Introducción al Blanquerna” a Obras literarias. Libro de Caballerís. Blanquerna. Félix. Poesías. Madrid: La Editorial Católica, 1948
 • Elogi fúnebre de Mossèn Salvador Galmés i Sanxo (1876-1951) que llegí el Rnd. P. Rafel Ginard Buaçà, T.O.R. en les Solemnes Exèquies que féu celebrar l’Escola Lul·lista Mallorquina, en la Capella de la Puritat de la Basílica de Sant Francesc, de Ciutat, en sufragi de l’ànima del susdit Mossèn Galmés, dia 22 de maig de l’any 1951. Palma: [s.n.], 1951
 • “Introducció” a Obres originals del Il·luminat Doctor Mestre Ramon Lull.libre de Home. Libre de Anima Racional. Libre dels Angels. Palma: Diputació Provincial de Balears, Institut d’Estudis Catalans de Barcleona, 1950
 • Homenatge a En Joan Alzamora Juan. Artà: Impremta G. Bujosa, 1961
 • Pregó de Setmana Santa. Confraria de S’Endavallament. Artà: [s.n.], 1974
 • Pregó de Setmana Santa. Llegit a Sant Salvador d’Artà pel P. Rafel Ginard Bauçà. Artà: Impremta La Actividad, 1977
 • Col·laboració en el Corpus de Toponímia de Mallorca. Palma: Gráficas Miramar, 1963

Poemes

 • Al Il. I Rdvm. Sr. Dr. D. Gabriel Llompart i Jaume, bisbe de Tenerife. 1[Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 114, 1918, p. 186964
 • Lo dia dels morts. [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 139, 1920, p. 163
 • Lul·liana. L’arbre de Sciencia. 1966
 • Lul·liana. Vora l’urna. [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 144, 1921, p. 54-55
 • El vell convent. [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 149, 1921, p. 150
 • Del puig de Randa. El fogueró de Santa Catalina. [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 151, 1921, p. 178
 • In memoriam. Palma: El Heraldo de Cristo 158, 1922, p. 87-88
 • A Fra Lluís Jaume. [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 160, 1922, p. 118 i 120
 • Flors a Maria. [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 161, 1922, p. 135
 • Jesus infant qui dorm. [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 169, 1923, p. 72-73
 • Sant Bonaventura. [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 171, 1923, p. 104-105
 • La guineu i el corp (Traducció de la fàbula XIII del llibre 1er. De Fedre). [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 172, 1923, p. 115
 • A Jesús Crucificat. [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 180, 1924, p. 245
 • A mon amic. [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 179, 1924, p. 230
 • Oració a la Verge Maria. [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 179, 1924, p. 230
 • Romeria a una ermita de Nostra Dona. Artà: Llevant, 341, 1926
 • Cant d’alegria. [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 206, 1926, p. 86
 • A Jesús infant. Artà: Llevant 379, 1926
 • A Sant Francesc d’Assis. [Sgt. Fèlix] Artà: Llevant 381, 1927, p. 1
 • Vida trista. [Sgt. Fèlix] Artà: Llevant 408, 1927, p. 2
 • Amonestaments.[Sgt. Fèlix] Artà: Llevant 414, 1927, p. 1-2
 • Agraïment.[Sgt. Fèlix] Artà: Llevant 405, 1927, p. 2
 • Elegia.[Sgt. Fèlix] Artà: Llevant 415, 1928, p. 1-2
 • Cantem cansons. [Sgt. Fèlix] Artà: Llevant, 419, 1928, p. 2
 • Himne de la Peregrinació franciscana de la Mare de Déu de Cura.Artà: Llevant 430, 1928, p. 3
 • La Mare de Déu cosia. [Sgt. Fèlix] Artà: Llevant 441, 1928, p. 2
 • Adeu![Sgt. Fèlix] Artà: Llevant 444, 1928, p. 1
 • A Sant tarsici. [Sgt. Fèlix] Artà: Llevant 445, 1928, p. 1
 • Cançó de Nadal. [Sgt. Fèlix] Artà: Llevant 449, 1928, p. 1
 • El vell castell empenyalat. [Sgt. R.G.B.] Artà: Llevant 452, 1929, p. 2-3
 • Ramell de sonets. Barcelona: Jocs Florals de Barcelona. Any LXXII de llur restauració, 1930
 • Febrer.[Sgt. Blanquerna] Palma: EL Heraldo de Cristo 273, 1932, p. 51-52
 • Mestre Ramon Barba-florida (Episodi de l’any 1306). [Sgt. Blanquerna] Palma: EL Heraldo de Cristo 272, 1932, p. 29-30
 • Torrent saltador. Barcelona: Jocs Florals de Barcelona. Any LXXIV de llur restauració, 1932, p. 53-55
 • Medallons artanencs. [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 283, 1933, p. 44
 • Soliloqui de primera comunió. Palma: La Nostra Terra 92, 1935, p. 346
 • A la Mare de Déu de Sant Salvador d’Artà. Palma: Correo de Mallorca, 1935
 • Un gorg (Molí d’abaix. Ses Vergunyes). Palma: EL Heraldo de Cristo 449, 1936, p. 464
 • Ritmes artanencs (I i II). [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 327, 1937, p. 23
 • Ritmes artanencs (III). [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 330, 1937, p. 55
 • Ritmes artanencs (IV). [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 331, 1937, p. 71-72
 • Ritmes artanencs (V). [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 332, 1937, p. 89
 • Jorns Festivals de sant Marc. Palma: Corona poética (29 junio 1645- 29 junio 1945). Tercer Centenario de la elección de San Marcos Evangelista para Patrono de Sineu, 1945, p. 51-53
 • Himne a la pelegrinació franciscana a Sineu. Palma: Corona poética (29 junio 1645- 29 junio 1945). Tercer Centenario de la elección de San Marcos Evangelista para Patrono de Sineu, 1945, p. 75-76
 • De l’agre de Sant Joan. Palma: Amistat i recordança al P. Miquel Batllori, 1945, p. 14
 • Poemas lulianos. El genio. Palma: Correo de Mallorca, 1946
 • Poemas lulianos. Invocación. Palma: Correo de Mallorca, 1946
 • Almendros floridos. Palma: El Heraldo de Cristo 449, 1947, p. 57-58
 • Nit eucarística. Palma: La Almudaina, 1947
 • Monte de Randa. Palma: El Heraldo de Cristo 450, 1947, p. 57-60
 • Deixem lo dol. Palma: La Almudaina, 1947
 • La cançó dels pelegrins. Palma: La Almudaina, 1947
 • Les coves d’Artà. Palma: La Almudaina, 1947
 • Gozos a San Isidor Labrador. Palma: El Heraldo de Cristo 451, 1947, p. 104
 • Les roses. El dia i la nit. Palma: La Almudaina, 1947
 • Salt d’aigua. Paisatge. Els grills. Palma: La Almudaina, 1947
 • Romancer lul·lià. L’home de desig. Palma: La Almudaina, 1947
 • Hípica. Palma: La Almudaina, 1947
 • Lletania lírica. Palma: Montserrat. Homenatge dels poetes mallorquins, 1947, p. 75-79
 • A la Mare de Déu de Sant Salvador d’Artà. Palma: El Heraldo de Cristo 454, 1947, p. 168-169
 • Vent a muntanya. Palma: El Heraldo de Cristo 476, 1949, p. 350
 • Un terratrèmol d’alegria va ésser l’entrada del rector. Palma: El Heraldo de Cristo 476, 1949, p. 377-378
 • La mar, la mar... Palma: La Almudaina, 1950
 • Mar exultant. Palma: La Almudaina, 1950
 • Octubre. Palma: La Almudaina, 1950
 • Noviembre.Palma: La Almudaina, 1950
 • Poema matutinal. Michaeli Arbona Oliver... Palma: La Almudaina, 1950
 • A Maria Antònia Salvà de l’Allapassa. Palma: La Almudaina, 1951
 • Paisaje rural. Palma: El Heraldo de Cristo 476, 1951, p. 32-33
 • Germana aigua.Palma: El Heraldo de Cristo 505, 1951, p. 237
 • L’inassequible ideal. Palma: El Heraldo de Cristo 506, 1952, p. 267
 • Cançó d’abril. Palma: El Heraldo de Cristo 509, 1952, p. 325
 • Copla a Mingo Revulgo. Palma: Baleares, 1952
 • Visions serenes. Palma: El Heraldo de Cristo 510, 1952, p. 345
 • A na Margalida Capellà Fornés, en el dia de la seva primera comunió. Palma: El Heraldo de Cristo 510, 1952, p. 361
 • Corona poètica a la Mare de Déu del Cocó.Palma: Baleares, 1952
 • Corona poètica de la Mare de Déu de la Trapa. Palma: Baleares, 1952
 • Corona poètica de la Mare de Déu de Gràcia. Palma: Baleares, 1952
 • Lliri de carn... / Infant humil... Palma: El Heraldo de Cristo 512-513, 1952, p. 406
 • Glosada a Bartomeu Llabrés Ramis i Catalina Ramis Perelló en ses noces d’or matrimonials. Palma: El Heraldo de Cristo 525, 1953, p. 173-174
 • Lluc.Palma: El Heraldo de Cristo 516, 1952, p. 464-465
 • Goigs al gloriós Pare Sant Felip Neri. Palma: El Heraldo de Cristo 517, 1952, p. 491-492
 • El ramell de taronges. Artà: Fiestas patronales de Artà, 1952, p. 22
 • Corona poètica de la Mare de Déu de la Pau. Palma: El Heraldo de Cristo 520, 1953, p. 49
 • Corona poètica a la Mare de Déu de la Rosa. Banyalbufar. Palma: El Heraldo de Cristo 522, 1953, p. 88
 • A la Mare de deu del CocóPalma: Baleares, 1953
 • A la Mare de Déu de Banyalbufa. Palma: Baleares, 1953
 • A la Mare de Déu de Lloret de Vista Alegre. Palma: Baleares, 1953
 • Corona poètica a la Mare de Déu de Portals. Calvià. Palma: El Heraldo de Cristo 523, 1953, p. 105
 • Corona poètica a la Mare de Déu de la Victòria. Sóller. Palma: El Heraldo de Cristo 525, 1953, p. 153
 • Poesia eucarística. Palma: El Heraldo de Cristo 528, 1953, p. 211
 • La font de Bellpuig. Artà: Fiestas patronales de Artá. 1954, 1954, p. 8-9
 • En la primera comunió de Marieta de Lluch i Joaneta Ma. Solivellas Canals. Palma: El Heraldo de Cristo 554, 1956, p. 34
 • A un infant. [traducció d’un poema francès de Théodore de Banville]Palma: El Heraldo de Cristo 568, 1957, p. 96
 • El diví sembrador. Palma: El Heraldo de Cristo 595-596, 1959, p. 263-264
 • La primavera del cor. Palma: El Heraldo de Cristo 597, 1959, p. 288
 • Èxtasi.Ciutat de Mallorca: Poetes mallorquins. Antologia Poètica mil nou-cents cinquanta-nou, 1959, p. 27
 • En la Primera Comunió de les dues germanetes Francisca i Catalina Fernández Gili. Palma: El Heraldo de Cristo 598, 1960, p. 17
 • La Vega de sa Torre. Artà: Bellpuig, 1961, p. 4
 • A Guillem Francesc Bujosa Massanet.Artà: Bellpuig 42, 1963, p. 6
 • Es faraió de Cala Ratjada. Artà: Bellpuig, 1964, p. 3
 • Contra un xerraire. Artà: Bellpuig 59, 1964, p. 2
 • En la primera comunió – 12 de juliol, 1964 – de Francesc Xavier Garcias, orfe de mare. Artà: Bellpuig 56, 1964, p. 3
 • Lletania al Pare Juníper Serra. Artà: Bellpuig 63, 1965, p. 2-3
 • Estiueg.Palma: El Heraldo de Cristo 667, 1965, p. 7
 • Vigília de Sant Andreu. Palma: El Heraldo de Cristo 668, 1965, p. 17
 • De l’agre de Sant Joan. Palma: Amistat i recordança al P. Miquel Batllori, 1965, p. 14
 • Cançons per la festa de Pasqua. Artà: Bellpuig, 1967, p. 8
 • Capvespre vora la mar. Artà: Bellpuig 10, 1969
 • A la Mare de Déu de Consolació de Sant Joan. Palma: El heraldo de Cristo 758, 1973, p. 5
 • Goigs populars a la Mare de Déu de Sant Salvador de Felanitx. Felanitx: Radio Juventud de Felanitx, [s.d]
 • De la Poesia del Pare Rafel Ginard Bauçà. [Ed. Miquel Pons] Sant Joan: Sant Joan. Bolletí informatiu, 1985, p. 8-9

Proses

 • Estampas sanjuanenses. Sant Joan: Documenta, 1943, p. 275-282
 • Salmo de los almendros en flor. Palma: El Heraldo de Cristo 449, 1947, p. 56
 • Veraneo pintoresco. Palma: El Heraldo de Cristo 597, 1959, p. 284-286

Articles de Cultura popular

 • Rondalles mallorquines.[Sgt. Blanquerna]Palma: El Heraldo de Cristo 162, 1922, p. 150-153
 • Diada de Sant Antoni. [Sgt. Fèlix] Artà: Llevant 340, 1926, p. 1
 • La festa de la música a Mallorca. [Sgt. Fèlix]Artà: Llevant 339, 1926, p. 1-2
 • La processó del Corpus. [Sgt. Fèlix] Artà: Llevant 359, 1926, p. 1-2
 • El fogueró de matances. [Sgt. Fèlix] Artà: Llevant 347, 1926, p. 1-2
 • El fogueró de matances, II. [Sgt. Fèlix] Artà: Llevant 350, 1926, p. 1-2
 • La Asunción en el folklore. Palma: El Heraldo de Cristo 293, 1950, p. 229-232
 • El conde malo. Palma: El Heraldo de Cristo 494-495, 1951. P. 10-11
 • El conde de Raixa. Palma: El Heraldo de Cristo 496, 1951, p. 34-35
 • Las gracias a los amigos del “Cançoner Popular de Mallorca”. Palma: El Heraldo de Cristo 580, 1958, p. 119-121
 • Mossèn Antoni Maria Alcover. Artà: Bellpuig 30, 1962, p. 1
 • Goigs antics al Sant Crist en agonia de l’Ermita d’Artà. [Trsncripció] Artà: Bellpuig 40, 1963, p. 6-7
 • Música i poesia en conserva. Palma: El Heraldo de Cristo 678, 1966, p. 19-20
 • La festa de Sant AntoniAbat. Artà: Bellpuig [s.n], 1966, p. 8
 • Foguerons i gloses.Artà: Bellpuig [s.n.], 1967, p. 8
 • Una altra tirada de cançons. Artà: Bellpuig [s.n.], 1967, p. 7-8
 • Noms personals. Palma: El Heraldo de Cristo 723, 1970, p. 14-45
 • Cançons populars mallorquines. Palma: El Heraldo de Cristo722, 1970, p. 14-15
 • Fruita i arbres fruitals. Palma: El Heraldo de Cristo 773, 1974, p. 14-45
 • Santa Catalina Tomàs. Cançons populars. Palma: El Heraldo de Cristo 773, 1974, p. 14-15
 • Figueres, figues i figueralers. Palma: El Heraldo de Cristo 762, 1973, p. 14-15
 • Pasqua florida. Panades. Palma: EL Heraldo de Cristo 757, 1973, p. 14-15
 • Cançons de segar. Palma: El Heraldo de Cristo 747, 1972, p. 14-15
 • Com tornen verament populars les cançons (30 abril 1955). Palma: Lluc 692, 1980, p. 23
 • Mn. Antoni Maria Alcover, folklorista. Palma: Affar 2, 1982, p. 187-199
 • Després de la festa. Artà: Bellpuig 31, 1962. P. 2

Articles religiosos

 • Pensaments i fragments. [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 274, 1932, p. 69-70
 • Pensaments i fragments. [Sgt. Blanquerna] Palma: EL Heraldo de Cristo 275, 1932, p. 88-89
 • Patir m’és dolç i el morir m’és viure. Palma: El Heraldo de Cristo 137, 1920, p. 130
 • Domingo de Guzmán y Francisco de Asís. Palma: El Heraldo de Cristo 137, 1920, p. 146-148
 • Hora est jamde somno surgere. Palma: El Heraldo de Cristo 152, 1921, p. 205-206
 • Augurio de paz y de amor. Palma: El Heraldo de Cristo 154, 1922, p. 35-36
 • El temple de Salomó. Palma: El Heraldo de Cristo 182, 1924, p. 262-264
 • El temple de Salomó. Palma: El Heraldo de Cristo 183, 1924, p. 295-296
 • El temple de Salomó. Palma: El Heraldo de Cristo 184, 1924, p. 309-310
 • Benedicció de la casa social de les obreres de Sant Joseph d’Artà. [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 199, 1925, p. 164-170
 • El mensaje franciscano. [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 203, 1926, p. 35
 • Déu vos salve, Maria. (Del bisbe S. Germà). [Sgt. Fèlix] [traducció] Artà: Llevant 352, 1926, p. 1
 • Una carta del Cardenal Gaspari. [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 205, 1926, p. 66-67
 • Francisco de Asís, santo nacional. [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 206, 1926, p. 84-85
 • El pobrissó d’Assís. [traducció d’un article de L’Osservatore Romano] Artà: Llevant 361, 1926, p. 1
 • El pobrissó d’Assís. (Acabament).[traducció d’un article de L’Osservatore Romano] Artà: Llevant 362, 1926, p. 1
 • Santa Catalina verge i màrtir. [Sgt. Fèlix] Artà: Llevant 446, 1928, p. 1-2
 • L’Immaculada, patrona de la Nostra Provincia. [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 266, 1931, p. 97-98
 • Sia lloança als homes gloriosos. [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 271, 1932, p. 8-9
 • La Mare de Déu de Sant Salvador. [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 279, 1932, p. 164
 • La Mare de Déu de Consolació. Sermó predicat en el seu oratori dia 20 d’abril de 1941. Sant Joan: Documenta, 1941, p. 34-36 i 37-39
 • Biografia del Ven. P. Lluís Jaume Vallespor natural de Sant Joan (1740-1775). Sant Joan: Documenta, 1942, p. 69-72
 • La escondida sendaPalma: El Heraldo de Cristo 401, 1943, p. 67
 • Rendición de un nuevo sagrario. Palma: El Heraldo de Cristo 414, 1944, p. 92
 • Del momento. Fiestas de San Marcos en sineu. (I). Palma: El Heraldo de Cristo 427, 1945, p. 89-90
 • Del momento. Fiestas de San Marcos en sineu (II). Palma: El Heraldo de Cristo 428, 1945, p. 109-110
 • Fiestas de San Marcos en Sineu. Sant Joan: Documenta, 1946, p. 445-446
 • Pelegrinación franciscana a Artà. Salmo a Ntra. Sra. de San Salvador. Palma: El Heraldo de Cristo 451, 1947, p. 95-96
 • Nuestras Señora de San Salvador. Palma: El Heraldo de Cristo 452, 1947, p. 120-121
 • Nuestra Señora de San Salvador (II). Palma: El Heraldo de Cristo 453, 1947, p. 139-140
 • Miguel Ramis Alonso. Palma: El Heraldo de Cristo 463, 1948, p. 93
 • Nuestra Señora de Cura. Palma: El Heraldo de Cristo 465, 1948, p. 126-127
 • La cantera. Palma: En la partida de Fray Junipero. Mallorca 1749-1949, 1949, p. 6-7
 • San Sebastián, màrtir. Palma: El Heraldo de Cristo 482, 1950, p. 6-8
 • Santa Escolástica.Palma: El Heraldo de Cristo 483, 1950, p. 26-28
 • El patriarca San José.Palma: El Heraldode Cristo 484, 1950, p. 47-50
 • Bernadita Soubirons. Palma: El Heraldo de Cristo 485, 1950, p. 65-66
 • Bernadita Soubirons (conclusión). Palma: El Heraldo de Cristo 486, 1950, p. 84-87
 • San Victoriano, màrtir. Palma: El Heraldo de Cristo 487, 1950, p. 113-114
 • Santa Marta, virgen. Palma: El Heraldo de Cristo 488, 1950, p. 125-127
 • Santa Ana.Palma: El Heraldo de Cristo 489, 1950, p. 146-148
 • El arcàngel San Miguel. Palma: El Heraldo de Cristo 490, 1950, p. 173-174
 • El arcàngel San Rafael. Palma: El Heraldo de Cristo 491, 1950, p. 188-190
 • Santa Catalina de Alejandría. Palma: El Heraldo de Cristo 492, 1950, p. 219-221
 • La Santíssima Virgen. Palma: El Heraldo de Cristo 494-495, 1951, p. 16-18
 • Vida ejemplar. Palma: El Heraldo de Cristo 497, 1951, p. 54-56
 • Homenaje a San Felipe Neri. Palma: El Heraldo de Cristo 517, 1952, p. 490
 • La bendición de los frutos en Cura. Palma: El Heraldo de Cristo 569, 1957, p. 121
 • La carretera y las sendas. Palma: El Heraldo de Cristo 571, 1957, p. 174
 • Bodas de oro de las obreras de San José de Artá. Palma: El Heraldo de Cristo 579, 1958, p. 61-62
 • Maitines de navidad en la ermita de Artá. Palma: El Heraldo de Cristo 598, 1960, p. 8-10
 • Homenaje a un terciario de Artà (I). Palma: El Heraldo de Cristo 606-607, 1960, p. 231-233
 • Homenaje a un terciario de Artá (II). Palma: El Heraldo de Cristo 608, 1960, p. 284
 • Sermon de circunstancias en la Basílica de San Francisco. Palma: El Heraldo de Cristo 608, 1960, p. 272-275 i 286
 • Homenaje a un terciario de Artà (III).Palma: El Heraldo de Cristo 609, 1960, p. 313-314
 • Homenaje a un terciario de Artà (IV y último). Palma: El Heraldo de Cristo 610, 1961, p. 19-20 i 22
 • El venerable Padre Antonio Llinás.Palma: El Heraldo de Cristo 622, 1962, p. 21-22
 • Salmo a Ntra. Sra. de San Salvador. Artà: Bellpuig 32, 1962, p. 1
 • Santa Elisabet d’Hongria (1207-1231). Palma: El Heraldo de Cristo 657, 1964, p. 19-20
 • Santa Elisabet d’Hongria (II i darrer). Palma: El Heraldo de Cristo 658, 1965, p. 17-18
 • Sant Honorat, arquebisbe d’Arles. Palma: El Heraldo de Cristo 660, 1965, p. 19-20
 • Sant Diego d’Alcalà, 1400-1463.Palma: El Heraldo de Cristo 670, 1966, p. 16-17
 • Missa Nova. Palma: El Heraldo de Cristo 671, 1966, p. 17-18
 • La Mare de Déu de Fàtima. I. Palma: El Heraldo de Cristo 672, 1966, p. 16-17
 • La Mare de Déu de Fàtima II. Palma: El Heraldo de Cristo 673, 1966, p. 19-20
 • La Mare de Déu de Fàtima III i darrer. Palma: El Heraldo de Cristo 674, 1966, p. 21-22
 • La Mare de Déu de Consolació (Sant Joan) I. Palma: El Heraldo de Cristo 675, 1966, p. 17-18
 • Sant Roc. Palma: El Heraldo de Cristo 679, 1966, p. 16-17
 • L’església vella de Sant Joan. Sant Joan: Sant Joan. Bolletí Informatiu del Tele-Club 58, 1977, p. 2-10

Articles sobre Ramon Llull i el lul·lisme

 • La festa del Bt. Ramón Llull a Artà. Palma: El Heraldo de Cristo 196, 1925, p. 120-121
 • Pàgines lul·lianes. Palma: El Heraldo de Cristo 197, 1925, p. 131-132
 • Pàgines lul·lianes. Palma: El Heraldo de Cristo 198, 1925, p. 152
 • Pàgines lul·lianes. Palma: El Heraldo de Cristo 202, 1926, p. 21
 • Pàgines lul·lianes. Palma: El Heraldo de Cristo 204, 1926, p. 58
 • Temas lulianos. Un paso en firme. Palma: La almudaina, 1938, p. 2-3
 • El Bto. Ramón Llull, santo y sabio. Palma: El Heraldo de Cristo 345, 1938, p. 309
 • Nuestra herencia. Palma: El Heraldo de Cristo 348, 1938, p. 365-366
 • Pío XI y el Beato Ramón Llull. Palma: Randa. Suplemento ilustrado de Estudios Lulianos de El Heraldo de Cristo 2, 1939, p. 5-6
 • Puntos lul·lianos. [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 357, 1939
 • En la fiesta del Bto. Ramón Llull. Campanas al vuelo. Palma: Randa. Suplemento ilustrado de Estudios Lulianos de El Heraldo de Cristo 8, 1940, p. 57-58
 • San Francisco de Asís y el Beato Ramón Llull. Randa. Suplemento ilustrado de Estudios Lulianos de El Heraldo de Cristo 9, 1940, p. 64-66
 • Temas lulianos. El billetito perfumado. Palma: El Heraldo de Cristo 372, 1940, p. 305-306
 • Santo Tomás de Aquino y el Beato Ramón Llull (contrastes y semejanzas). Palma: El Heraldo de Cristo 390, 1942, p. 190-191
 • Santo Tomás de Aquino y el Beato Ramón Llull (contrastes y semejanzas). Palma: El Heraldo de Cristo, 1942, 314-315
 • Actualidad del Beato Ramon Llull.Palma: Última Hora, 1943
 • Grandeza del Beato Ramón Llull.Palma: Última Hora, 1943
 • La mata escrita. Palma: El Heraldo de Cristo 404, 1943, p. 123
 • Despertar luliano. Palma: El Heraldo de Cristo 405, 1943, p. 141
 • La devoción luliana. Palma: El Heraldo de Cristo 405, 1943, p. 146
 • Cofradía luliana. Palma: El Heraldo de Cristo 406, 1943
 • Fiesta luliana en mi pueblo. Palma: El Heraldo de Cristo 412, 1944
 • Francisco de Asís y ramón Llull. Palma: El Heraldo de Cristo 417, 1944, p. 139-141
 • Estampas lulianas 1. Introducción. Palma: Correo de Mallorca, 1946
 • Estampas lulianas 2. Conquista de Mallorca. Palma: Correo de Mallorca, 1946
 • Estampas lulianas 3. Progenitores de Ramon Llull. Palma: Correo de Mallorca, 1946
 • Estampas lulianas 4. Nacimiento (1233). Palma: Correo de Mallorca, 1946
 • Estampas lulianas 5. Primera educación (1242-1247). Palma: Correo de Mallorca, 1946
 • Estampas lulianas 6. Paje del Conquistador (1247-1256). Palma: Correo de Mallorca, 1946
 • Estampas lulianas 7. El misterio de la Cruz. Palma: Correo de Mallorca, 1946
 • Estampas lulianas 8. Senescal. Palma: Correo de Mallorca, 1946
 • Estampas lulianas 9. Libre Benedicta tu in mulieribus. Palma: Correo de Mallorca, 1946
 • Estampas lulianas 10. Cortesano. Palma: Correo de Mallorca, 1946
 • Estampas lulianas 11. Trovador. Palma: Correo de Mallorca, 1946
 • Paternidad luliana del Libre de Benedicta tu in mulieribus por el P. Bartolomé Salvá. Palma: El Heraldo de Cristo 440, 1946, p. 286-287
 • Estampas lulianas 12. Leyenda. Palma: Correo de Mallorca, 1946
 • Estampas lulianas 13. Blanca Picany. Palma: Correo de Mallorca, 1946
 • Estampas lulianas 14. La Inmaculada y Ramón Llull. Palma: Correo de Mallorca, 1946
 • Obras literarias de Ramon Llull. Palma: El Heraldo de Cristo 464, 1948, p. 104-105
 • La Inmaculada y el Beato Ramón Llull. Palma: El Heraldo de Cristo 530, 1954. P. 3-5
 • La imagen de Nuestra Señora de Cura venerada en el Monte de Randa. Roma: Analecta Tertii Ordinis Regularis Sancti Franscisci, 1955, p. 635-644
 • El huerto de Blanquerna. Palma: El Heraldo de Cristo 572, 1957, p. 211-212
 • La cueva del Beato Ramón. Palma: El Heraldo de Cristo 573-574, p. 233-234

Articles sobre indrets i viatges

 • La Verna. [Sgt. Blanquerna]Palma: El Heraldo de Cristo 256, 1930, p. 192
 • Dietari de la meva anada a Assís. [Sgt. Blanquerna]Palma: El Heraldo de Cristo 280, 1932, p. 183-184
 • Dietari de la meva anada a Assís. [Sgt. Blanquerna] Palma: El Heraldo de Cristo 282, 1932, p. 230-232
 • El monte de Randa I.Palma: El Heraldo de Cristo 346, 1938, p. 327-328
 • El monte de Randa II. Palma: El Heraldo de Cristo 347, 1938, p. 344-345
 • El monte de Randa III. Palma: El Heraldo de Cristo 349, 1938, p. 396-397 i 408
 • Excursión a Cabrera I. Palma: El Heraldo de Cristo 370, 1940
 • Excursión a Cabrera II i III. Palma: El Heraldo de Cristo 371, 1940
 • Hacia el monte de San Onofre. Palma: El Heraldo de Cristo 402, 1943
 • Peñas arriba. Palma: El Heraldo de Cristo 403, 1943, p. 107
 • La mata escrita. Palma: El Heraldo de Cristo 404, 1943, p. 123
 • Itinerario del monte de Randa II.Palma: El Heraldo de Cristo 466, 1948, p. 141-142
 • Itinerario del monte de Randa III. Palma: El Heraldo de Cristo 467, 1948, p. 162-164
 • Itinerario del monte de Randa IV. Palma: El Heraldo de Cristo 468, 1948, p. 183-184
 • Itinerario del monte de Randa V. Palma: El Heraldo de Cristo 469, 1948, p. 201-202
 • Itinerario del monte de Randa VI. Palma: El Heraldo de Cristo 470, 1948, p. 221-222
 • Itinerario del monte de Randa VII. Palma: El Heraldo de Cristo 471, 1949, p. 251-252
 • El monte de Randa y la musa popular. Palma: El Heraldo de Cristo 492, 1950, p. 217-218
 • San Miguel de Campanet. Palma: El Heraldo de Cristo 498, 1951, p. 71-72
 • San Miguel de Campanet (conclusión). Palma: El Heraldo de Cristo 499, 1951, p. 107-109
 • Itinerario del monte de Randa (I).Palma: El Heraldo de Cristo 500, 1951, p. 130-131
 • Itinerario del monte de Randa (II). Palma: El Heraldo de Cristo 501, 1951, p. 153-154
 • Itinerario del monte de Randa (III). Palma: El Heraldo de Cristo 502, 1951, p. 184-186
 • Itinerario del monte de Randa. Palma: El Heraldo de Cristo 503, 1951, p. 206-208
 • Notas de interés para quien sube al Santuario de Cura.Palma: El Heraldo de Cristo 546, 1955, p. 140-143
 • Formentor. Palma: El Heraldo de Cristo 611, 1961, p. 19-20
 • Formentor (II). Palma: El Heraldo de Cristo 612, 1961, p. 19-20
 • Formentor (III). Palma: El Heraldo de Cristo 613, 1961, p. 21-22
 • Formentor (IV). Palma: El Heraldo de Cristo 614, 1961, p. 23-24
 • Formentor (V). Palma: El Heraldo de Cristo 616-617, 1961, p. 21-22
 • Formentor (VI). Palma: El Heraldo de Cristo 618, 1961, p. 21-22
 • Formentor (VII). Palma: El Heraldo de Cristo 619, 1961, p. 19-20
 • Formentor (VIII). Palma: El Heraldo de Cristo 620, 1961, p. 21-22

Articles sobre literatura i altres temes culturals

 • Dante i sant Francesc. [Sgt. Fèlix] [Traducció d’un article de Pietro Bernardini] Artà: Llevant 356, 1926
 • Dante i sant Francesc. [Sgt. Fèlix] [Traducció d’un article de Pietro Bernardini] Artà: Llevant 357, 1926
 • Temps de primavera gentil I. [Sgt. Fèlix] Artà: Llevant 391, 1927, p. 1
 • Temps de primavera gentil II. [Sgt. Fèlix] Artà: Llevant 393, 1927, p. 1-3
 • El cinquantenari de l’Atlàntida [Sgt. Fèlix] Artà: Llevant 394, 1927, p. 1-2
 • El cinquantenari de l’Atlàntida II. [Sgt. Fèlix] Artà: Llevant 395, 1927, p. 1-2
 • El cinquantenari de l’Atlàntida III i últim. [Sgt. Fèlix] Artà: Llevant 399, 1927, p. 1-2
 • L’exposició del llibre català a Madrid. [Sgt. Fèlix] Artà: Llevant 414, 1927, p. 1
 • En l VII Centenari de la Conquista de Mallorca. [Sgt. Fèlix] Artà: Llevant 482, 1929
 • Mossèn Cosme Bauçà. [Sgt. Fèlix] Artà: Llevan 471, 1929, p. 1-2
 • Ecos de El Criticón de Gracián por don Miguel Ramis Alonso. Palma: Correo de Mallorca, 1943
 • Libros nuevos. Palma: El Heraldo de Cristo 398, 1943, p. 18-19
 • Calmas de enero en San Juan. Palma: El Heraldo de Cristo 400, 1943, p. 45
 • Pasacalle.Palma: El Heraldo de Cristo 406, 1943
 • Libros nuevos. Palma: El Heraldo de Cristo 411, 1944
 • Discurso del presidente del jurado. Palma: Arriba 43, 1946
 • Ramon Muntanyola, poeta.Palma: Correo de Mallorca, 1946
 • Gabriel Cortés, novelista. Palma: Correo de Mallorca, 1946
 • Jaime III de Mallorca. Palma: El Heraldo de Cristo 481, 1949, p. 467-470
 • De les muntanyes ha vingut l’auxili. Sóller: Homenatge de l’Obra del Diccionari al seu gran amic i impulsor insigne Miquel Marquès Coll, 1852, p.37-38
 • La poetisa María Antonia Salvá. Palma: El Heraldo de Cristo 512-513, 1952, p. 399-400
 • La poetisa María antonia Salvá II. Palma: El Heraldo de Cristo 514, 1952, p. 415-417
 • En el aniversario de la muerte de María Antonia Salvá (III). Palma: El Heraldo de Cristo 592, 1959, p. 170-171
 • En el aniversario de la muerte de María Antonia Salvá (IV). Palma: El Heraldo de Cristo 593, 1959, p. 198-199
 • En el aniversario de la muerte de María Antonia Salvá (V) . Palma: El Heraldo de Cristo 594, 1959, p. 234-236
 • En el aniversario de la muerte de María Antonia Salvá (VI y último). Palma: El Heraldo de Cristo 595-596, 1959, p. 155-257
 • Parlament de gràcies en la Festa del Premi de Poesia Sant Francesc. Palma: El Heraldo de Cristo 615, 1963, p. 17-18
 • El Diccionari Alcover-Moll. Artà: Bellpuig 31, 1962, p. 1
 • Apuntes para la Historia de Artá. (Recordando al P. Cerdà). Palma: El Heraldo de Cristo 635, 1963, p. 17-18
 • Apuntes para la Historia de Artá. (Recordando al P. Cerdà) (II y último). Palma: El Heraldo de Cristo 636, 1963, p. 17-18
 • A nuestros queridos subscriptores. Artà: Bellpuig 40, 1963, p. 1
 • Recordant un homenatge al P. Jeroni Genovard. Artà: Bellpuig 58, 1964, p. 5
 • Sobre el nom de les coves d’Artà. Artà: Bellpuig [s.n.], 1967, p. 7-8
 • El nom dels nostres carrers. Artà: Bellpuig [s.n.], 1967, p. 7-8
 • El monument al Venerable P. Antoni Llinàs. Artà: Bellpuig 43, 1973, p. 7
 • El monument al Venerable P. Antoni Llinàs (acabament). Artà: Bellpuig 44, 1973, p. 5
 • L’historiador d’Artà. Artà: Bellpuig 49-50, 1973, p. 4

BIBLIOGRAFIA SOBRE RAFEL GINARD

 • AUTORS DIVERSOS. “El Pare Ginard Bauçà, T.O.R. Fill Predilecte de Sant Joan”. Dins: San Juan. Boletín informativo del Tele-Club, 55. Sant Joan: [s. n.], 1976
 • AUTORS DIVERSOS. “Sant Joan, la meva terra”. Dins: Monografies santjoaneres 9. Sant Joan: Col·lectiu Teranyines, 1999
 • ALCINA BRUNET, José. “Artá y el Padre Rafael Ginard Bauçà”. Dins: Baleares. Palma: 1965
 • ANDREU, Jorge. “Los Premios Ciudad de Palma. El Rdo. P. Ginard Bauzá nos habla de su Cancionero Popular de Mallorca”. Dins: Baleares. Palma: 1958
 • ARBONA, M. “Tertulia. Cançoner Popular de Mallorca”. Dins: Sóller. Sóller: 1966
 • BIBILONI, Guillem. “El pare Rafel Ginard Bauçà i l’arxipreste de Sóller”. Dins: Diari de Balears. Palma: Hora Nova, 1998
 • BONET, Joan. “Casi veinte mil canciones populares mallorquinas”. Dins: Baleares. Palma: 1955
 • CALDES, Juan Antonio. “El P. Rafael Ginard Bauzá. Una vida dedicada al «Cançoner»”. Dins: Baleares. Palma: 1973
 • CAPTAIRES. “Bellpuig entrevista a... El Pare Rafel Ginard Bauçà, T.O.R.”. Dins: Bellpuig. Artà: 1974
 • CIFRE, Bernat. “Ja heu tornat, Pare Ginard?”. Dins: Bellpuig. Artà: 1978
 • CIFRE, Bernat. “Sobre el paisatgisme del Pare Ginard, franciscà”. Dins: Papers de cal pare Ginard 1. Sant Joan: Col·lectiu Teranyines, 2003
 • COLOM, Miquel. “«El Cançoner Popular de Mallorca» por el P. Rafael Ginard Bauçà”. Dins: El Heraldo de Cristo 610. Palma: 1961
 • COLOM, Miquel. “«El Cançoner Popular de Mallorca» por el P. Rafael Ginard Bauçà”. Dins: El Heraldo de Cristo 683. Palma: 1967
 • COLOM, Miquel. “«El Cançoner Popular de Mallorca» por el P. Rafael Ginard Bauçà”. Dins: El Heraldo de Cristo 684. Palma: 1967
 • COLOM, Miquel. “P. Rafel Ginard Bauçà, T.O.R «Cançoner Popular de Mallorca» El volum segon, I”. Dins: El Heraldo de Cristo 697. Palma: 1968
 • COLOM, Miquel. “P. Rafel Ginard Bauçà, T.O.R «Cançoner Popular de Mallorca» El volum segon, II”. Dins: El Heraldo de Cristo 698. Palma: 1968
 • COLOM, Miquel. “P. Rafel Ginard Bauçà, T.O.R «Cançoner Popular de Mallorca» El volum segon, III (acabament)”. Dins: El Heraldo de Cristo 699. Palma: 1968
 • COLOM, Miquel. “«Cançoner Popular de Mallorca» del P. Rafel Ginard Bauçà, T.O.R. Volum Tercer, I”. Dins: El Heraldo de Cristo 723. palma: 1970
 • COLOM, Miquel. “«Cançoner Popular de Mallorca» del P. Rafel Ginard Bauçà, T.O.R. Volum Tercer, II”. Dins: El Heraldo de Cristo 724. palma: 1970
 • COLOM, Miquel. “«Cançoner Popular de Mallorca» del P. Rafel Ginard Bauçà, T.O.R. Volum Tercer, III”. Dins: El Heraldo de Cristo 726. palma: 1970
 • COLOM, Miquel. “«Cançoner Popular de Mallorca» del P. Rafel Ginard Bauçà, T.O.R. Volum Tercer, IV”. Dins: El Heraldo de Cristo 727. palma: 1970
 • COLOM, Miquel. “«Cançoner Popular de Mallorca» del P. Rafel Ginard Bauçà, T.O.R. Volum Tercer, V (últim)”. Dins: El Heraldo de Cristo 728. palma: 1970
 • COLOM, Miquel. “El Rdo. P. Rafael Ginard Bauçà, T.o.R, solemnemente homenajeado”. Dins: El Heraldo de Cristo 775. Palma: 1974
 • COLOM, Miquel. “El Pare Rafel Ginard... i jo”. Dins: Bellpuig. Artà: 1976
 • COLOMAR, Miquel Àngel. “El Cancionero mallorquín del P. Ginard Bauçà. La obra de un poeta y un crítico”. Dins: Última Hora. Palma: 1967
 • COLOMAR, Miquel Àngel. “La trascendencia del «Cançoner» del P. Ginard Bauçà”. Dins: Última Hora. Palma: 1967
 • COLOMAR, Miquel Àngel. “Opiniones ajenas... pero totalmente compartidas”. Dins: Última Hora. Palma:1967
 • DOLÇ, Miquel. “El cancionero tradicional de Mallorca”. Dins: La Vanguardia Española. Barcelona: 1967
 • FAULÍ, J. “Las canciones de Mallorca”. Dins: Diario de Barcelona. Barcelona: 1967
 • FORNERS. “Poble i folklore. Conversa amb el Pare Ginard”. Dins: El Heraldo de Cristo 771. Palma: 1974
 • FULLANA, Pere. “El P. Rafel Ginard: una vida malmesa entre el laïcisme, la guerra i la dictadura”. Dins: Papers de cal Pare Ginard 8. Sant Joan: Col·lectiu Teranyines, 2009
 • FULLANA, Pere. “El pensament politicoreligiós del pare Rafel Ginard”. Dins: Papers de cal Pare Ginard 6. Sant Joan: Col·lectiu Teranyines, 2007
 • GAFIM. “Cançoner”. Dins: Baleares. Palma: 1966
 • GAFIM. “Cançoner”. Dins: Baleares. Palma: 1966
 • GAYÀ, Miquel:. “El P. Rafel Ginard Bauçà, colector de nuestras canciones populares”. Dins: Sóller. Sóller: 1959
 • GAYÀ, Miquel. “Llibres mallorquins”. Dins: Lluch 479. Palma: 1960
 • GAYÀ, Miquel. “Llibres mallorquins”. Dins: Lluch 487. Palma: 1961
 • GAYÀ, Miquel. “Un poble, avui”. Dins: Lluch 643. palma: 1974
 • GAYÀ, Miquel. “El P. Rafel Ginard Bauçà, parlament biogràfic llegit a Sant Joan el 17 de novembre de 1974 en ocasió d’esser declarat Fill Predilecte d’aquella vila”. Dins: El Heraldo de Cristo 775. Palma: 1974
 • GAYÀ, Miquel. “En la mort del Pare Rafel Ginard Bauçà”. Dins: Bellpuig. Artà: 1976
 • GAYÀ, Miquel. “Primer aniversari de la mort del P. Ginard”. Dins: Teleclub Sant Joan. Bolletí informatiu 65. Sant Joan: 1978
 • GAYÀ, Miquel. “El P. Rafel Ginard entre Artà i Sant Joan”. Dins: La lletra i l’esperit. Estudis i parlament. Palma: Editorial Moll, 1978
 • GUISCAFRÉ, Jaume. “Introducció”. Dins: Croquis artanencs. Palma: Editorial Moll, 1996
 • HORRACH, Matías Fr. “Premio al «Cançoner Popular de Mallorca» del Rdo. P. Rafel Ginard Bauçà, T.O.R., colaborador incansable de nuestra revista”. Dins: El Heraldo de Cristo 546. Palma: 1955
 • JANER MANILA, Gabriel. “Rafel Ginard testimoni d’un temps”. Dins: Bellpuig. Artà: 1976
 • JANER MANILA, Gabriel. “El Pare Ginard i el «Cançoner Popular de Mallorca». Dins: Avui. Barcelona: 1976
 • JAUME, J. “Se recordó al P. Rafel Ginard”. Dins: Sant Joan. Bolletí informatiu 90. Sant Joan: 1979
 • LLEÓ D’IRAN. “Carta desclosa al Rnd. P. Fra. Rafel Ginard Bauçà, Artà”. Dins: El Heraldo de Cristo 251. Palma: 1930
 • M. “El Cançoner del P. Ginard”. Dins: Sóller. Sóller: 1960
 • MARQUÈS COLL, Miquel. “A la bona memòria del P. Ginard”. Dins: Sóller. Sóller: 1976
 • MASSOT I MUNTANER, Josep. “Rafel Ginard Bauçà: El cançoner popular de Mallorca”. Dins: Estudis romànics CII. Barcelona: 1958-60
 • MASSOT I MUNTANER, Josep. “Folklore. «El Cançoner Popular de Mallorca»”. Dins: Serra d’Or 6. Barcelona: 1963
 • MASSOT I MUNTANER, Josep. “«El Cançoner Popular de Mallorca»”. Dins: Serra d’Or. Barcelona: 1967
 • MASSOT I MUNTANER, Josep. “«El Cançoner Popular de Mallorca»”. Dins: Serra d’Or 108. barcelona: 1968
 • MASSOT I MUNTANER, Josep: “Folklore. «El Cançoner Popular de Mallorca»”. Dins: Serra d’Or 132. Barcelona: 1970
 • MASSOT I MUNTANER, Josep: “El «El Cançoner Popular de Mallorca»”. Dins: Els mallorquins i la llengua auctòctona. Barcelona: Curial [2ona ed.], 1985
 • MOLINA, Guillermo. “Con el P. Ginard T.O.R., premio «Ciudad de Palma» de folklore”. Dins: Diario de Mallorca. Palma: 1958
 • MOLL, Francesc de B. “El Cançoner del P. Ginard”. Dins: Lluc 664. Palma: 1976
 • MOREY SUREDA, Jaume. “Diaris de guerra”. Dins: Papers de cal pare Ginard 9. Sant Joan: Col·lectiu Teranyines, 2010
 • MUNAR I MUNAR, Felip. “El Pare Rafel Ginard i la vida quotidiana a principis del segle XX”. Dins: Papers de cal pare Ginard 4. Sant Joan: Col·lectiu Teranyines, 2005
 • PONS, Damià. “El Pare Rafel Ginard i el seu grup generacional”. Dins: Papers de cal pare Ginard 3. Sant Joan: Col·lectiu Teranyines, 2004
 • PONS, Miquel: “El darrer adéu al Pare Ginard”. Dins: Bellpuig. Artà: 1976
 • PONS, Miquel. “Parlament”. Dins: Sant Joan. Bolletí informatiu. Sant Joan: 1979
 • PONS, Miquel. “Homenatge al Pare Rafel Ginard Buaçà”. Dins: Es replà. Felanitx: 1992
 • RAMIS PUIG-GROS, Andreu. “Rafel Ginard Bauçà, el Cançoner Popular de Mallorca i Llorito”. Dins: Papers de cal pare Ginard 2. Sant Joan: Col·lectiu Teranyines, 2003
 • RIPOLL, Lluís. “El folleto «El poeta de Artà»”. Dins: Destino. Palma: 1962
 • ROMANÍ: “Los caminos del P. Ginard Bauçà”. Dins: Sóller. Sóller: 1960
 • ROSSELLÓ BOVER, Pere. “L’obra poètica original del P. Rafel Ginard Bauçà”. Dins: Estudis de Literatura Catalana en Honor de Josep Romeu i Figueres. Volum II. Barcelona: Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Universitat Autònoma de Barcelona i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1986
 • ROSSELLÓ BOVER, Pere. “Aproximació bibliogràfica al P. Rafel Ginard Bauçà (1899-1976). Dins: Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana 50. Palma: Societat Arquològica Lul·liana, 1994
 • ROSSELLÓ BOVER, Pere. “Pròleg”. Dins: Obra poètica, de GINARD BAUÇÀ, Rafel. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat i Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de les Illes Balears, 1995
 • ROSSELLÓ BOVER, Pere. “Les idees estètiques de Rafel Ginard i Bauçà i el «Diari 1954-1957». Dins: Estudis de llengua i literatura en honor de Joan Veny. Barcelona: Universitat de Barcelona i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1997
 • ROSSELLÓ BOVER, Pere. “L’aportació de Rafel Ginard i Buaçà al lul·lisme”. Dins: Actes de l’Onzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Palma (Mallorca), 8-12 de setmbre de 1997. Barcelona: Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Universitat de les Illes Balears i Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1998
 • ROSSELLÓ BOVER, Pere. “El pare Rafel Ginard i Bauçà i Ramon Llull”. Dins: Papers de cal Pare Ginard. Sant Joan: Col·lectiu Teranyines, 2008
 • SABATER, Gaspar. “El poeta Ginard Bauçà y su monumental «Cançoner Popular de Mallorca». Dins: La Almudaina. Palma: 1949
 • SÀNCHEZ, Gràcià. “Rafel Ginard, l’amant de la paraula. Recordança vint anys després de la seva mort”. Dins: Mel i Sucre. Sant Joan: 1996
 • SARD, Joan. “Cançoner Popular de Mallorca, Tom IV”. Dins: Bellpuig 68. Artà: 1975
 • SERRA I BUSQUETS, Sebastià. “El Pare Rafel ginard i Bauçà, la seva època i la producció cultural i ciutadana a Mallorca”. Dins: Papers de cal Pare Ginard 5. Sant Joan: Col·lectiu Teranyines, 2006
 • SUREDA I BLANES, Josep. “Pagesos i poetes. (M. A. Salvà i Rafel ginard). Artà: 1965
 • SUREDA I BLANES, Josep. “El poeta d’Artà (Rafel Ginard i Bauçà). Artà: 1961
 • SUREDA I BLANES, Josep. “El Pare Ginard”. Dins: Bellpuig. Artà: 1976
 • TUGORES, Jaume Fra. “Don Francesc de B. Moll opina sobre el «Cançoner Popular de Mallorca». Dins: El Heraldo de Cristo 722. palma: 1970
 • VALLESPIR, Joan. “El Pare Rafel Ginard”. Dins: Lluc 692. Palma: 1980
 • VIDAL, Jaume. “El «Cançoner Popular de Mallorca”. Dins: Diario de Mallorca. Palma: 1967
 • VIDAL, Jaume. “Al margen del «Cançoner Popular de Mallorca». Una observación lingüística”. Dins: Diario de Mallorca. Palma, 1967
 • VIDAL, Jaume. “Un «Cançoner» mallorquín”. Dins: El Correo Catalán. Barcelona: 1970
Horari
Dimarts i dijous de 10 a 14 h.
Per a visites fora d'aquest horari, contactau-nos.
Per saber horaris especials d’estiu i períodes de vacances, contactau-nos.
Adreça
c/ Socies, 7
07420 Sant Joan
971 16 31 04 / 971 88 60 14 Veure a Google Maps
Com arribar
En cotxe:
Autopista MA-13, sortida 17 Consell. Llavors, carretera MA-13A fins a Binissalem.
En tren:
Tren de SFM, estació Binissalem, línea Palma-Inca
Des de l'estació, la casa és a 10-15 minuts a peu.
En autobús
Autobús de TIB, línea 330 Palma-Lluc
Des de la parada, la Casa és a 10minuts a peu